Odštampajte ovu stranicu
21 | 4 | 2017

NIKOLA DOBROVIĆ – 50 GODINA POSLE

Petak, 28.04.2017.

18.00-20.00                        

PREDAVANJE: NIKOLA DOBROVIĆ – 50 GODINA POSLE

Predavač: Aleksandar Kadijević

KCB, Likovna galerija

Autoritativan i harizmatičan, arhitekta Nikola Dobrović (Pečuj, 1897. – Beograd, 1967) ostavio je neizbrisiv trag u likovnoj kulturi centralne i jugoistočne Evrope između dva svetska rata, kao i u prvim decenijama socijalističke Jugoslavije. Modernistička načela dosledno je propagirao kroz objekte, konkursne projekte, urbanizam, dnevno-kritičke komentare, programske manifeste, univerzitetsku nastavu, teorijske i istoriografske traktate. Aktivno se bavio i pitanjima zaštite graditeljskog nasleđa. Generacije arhitekata i likovnih stvaralaca konstantno je upućivao na najnaprednija umetnička stremljenja. U dosadašnjim istoriografskim osvrtima, periodizacija Dobrovićevog rada je podeljena na praško, dubrovačko i beogradsko razdoblje. 

O Dobroviću je u zemlji i inostranstvu objavljeno više iscrpnih studija i članaka koji osvetljavaju različite aspekte njegove stvaralačke biografije (projektovanje, publicistiku, modernizam, mediteranstvo, duhovne module, proporcije), a među delima posvećenim pojedinačnim ostvarenjima izdvaja se monografija o Generalštabu iz 2000. godine. Njegova uloga afirmativno je komentarisana u preglednim člancima i priručnicima o široj genezi novije srpske arhitekture, dok je biografskim jedinicama redovno zastupljen u svetskoj leksikografiji. 

Uprkos znatnoj proučenosti Dobrovićevog opusa, povodom pedesetogodišnjice njegove smrti neophodno je temeljno preispitati njegovu ulogu u novijoj srpskoj i evropskoj arhitekturi, pogotovo sagledati ideje koje je strasno zastupao, uključujući i kriterijume unutar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti Srpske akademije nauka i umetnosti. Isto tako, njegov odnos prema savremenicima, neistomišljenicima i vlastodršcima zaslužuje podrobniju pažnju, što važi i za ustaljene vidove recepcije njegovog dela koji ne mogu da zadovolje interese savremenih kritičkih strategija. Dobrovićev status u kulturnoj memoriji balkanskih i srednjoevropskih naroda, takođe predstavlja nezaobilaznu temu njegove svestrane revalorizacije.

Aleksandar Kadijević je diplomirao 1987. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za primarnu oblast naučnog rada odabrao je istoriju srpske i evropske arhitekture novijeg doba. Magistarski (1991) i doktorski rad (1995) odbranio je na matičnom odeljenju. Od 1989. do 2006. godine biran je u sva univerzitetska zvanja, od asistenta-pripravnika do redovnog profesora na predmetu Istorija arhitekture. Od 1988. do 2017. godine, u zemlji i inostranstvu, objavio je 310 radova, uključujući dvanaest knjiga (sedam samostalnih i pet u koautorstvu). Član je Akademije arhitekture Srbije.