Belgrade International Architecture Week
Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Beogradski sajam – mesto koje je video ceo svet

20/05/2024

Post Views:

Print

Vodi: Ljuba Stambolić
Nedelja, 09.06.2024, od 10.00 do 12.00
→ Beogradski sajam, Bulevar Vojvode Mišića 14

BEOGRADSKI SAJAM je kompanija koja od osnivanja razvija svoju delatnost, pomera standarde poslovanja i širi infrastrukturu, trajno unapređujući privredu i društvo u celini. Kao mesto industrijskog, naučnog, obrazovnog, tehnološkog, kulturološkog i svakog drugog kreativnog napretka društva, Beogradski sajam je obeležio ceo jedan vek kao MESTO KOJE JE VIDEO CEO SVET.

Beogradski sajam jedno je od najvrednijih dela jugoslovenske posleratne arhitekture i predstavlja svedočanstvo tehničkog, tehnološkog, naučnog i kreativnog uzleta našeg društva na početku druge polovine dvadesetog veka. Svojim urbanističkim i arhitektonskim rešenjem, dimenzijama, skladnošću oblika i opštom prepoznatljivošću, svrstava se među najuspelija ostvarenja domaće arhitekture koja su poznata širom sveta.

Kompleks Beogradskog sajma predstavlja urbanističko-arhitektonsku celinu epohe moderne arhitekture i kao izuzetna ambijentalna vrednost sa svoje tri kupole dominira panoramom grada Beograda. 

Sagrađen je između 1954. i 1957. godine, prema arhitektonsko-urbanističkom rešenju arhitekte Milorada Pantovića i konstruktivnim rešenjima dva inženjera, Branka Žeželja i Milana Krstića. Autori su bili članovi SANU. 

Kupole hala 1, 2 i 3 imaju značajan doprinos arhitektonsko-građevinskom nasleđu naše zemlje.

Prilikom izgradnje hala 1, 2 i 3 BS primenjene su i potpuno nove tehnologije građenja koje od tog trenutka postaju redovna praksa. Predstavljale su sintezu naučnog i eksperimentalnog istraživanja u praksi a laboratorija je formirana na samom gradilištu. Tu su nastali modeli objekata na kojima su vršeni mnogobrojni eksperimenti. Na taj način je dobijen uvid u ponašanje konstrukcije pod opterećenjem, odnosno uvid u usaglašenost teorijsko-računskih i izmerenih naponsko-deformacionih veličina.

Hala 1

Hala 1 je najveći objekat kompleksa. Zaštićena je kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Svojim specifičnim rešenjem je u vreme građenja predstavljala pravi graditeljski podvig i izuzetno konstruktivno ostvarenje, a njena kupola – svojim rasponom od 106 metara – i danas drži Ginisov rekord  za ovu vrstu konstrukcije. 

Konstrukcija kupole Hale 1 formirana je od 80 radijalno postavljenih montažnih polulukova, uklještenih sa donje strane u krut prsten sandučastog preseka, a sa gornje strane u kružnu, blago sferičnu ploču, takođe sandučaste konstrukcije. Između polulukova izvedena je laka konstrukcija sa kružnim otvorima za osvetljenje. Prsten se preko osam V-stubova oslanja na piramidalne temelje koji leže na šipovima. 

Polulukovi i kružna ploča u temenu kupole nisu prednapregnuti pošto su oblikovani i postavljeni prema potpornoj liniji sistema. Prsten je prednapregnut, i to primenom tri posebne grupe kablova: dve u okviru preseka, za prihvatanje momenata savijanja, i jedne koja obuhvata prsten i prihvata aksijalne sile. U oslonačkim zonama prstena postoje i kablovi čija je funkcija da prihvate velike glavne napone zatezanja usled zbirnog delovanja transverzalnih sila i momenata torzije.

Montaža prethodno betoniranih polulukova izvedena je uz primenu privremenih kablova, koji su ranije proste nosače pretvarali u sisteme lukova sa zategama. Centralna skela je služila za privremeno oslanjanje ovih nosača, kao i za betoniranje temene kružne ploče. Nakon monolitizacije spojeva, uklonjene su zatege i skela čime je aktiviran konstruktivni sistem kupole.

Hale 2 i 3

Hale 2 i 3 su nakon izgradnje imale najveće raspone za tu vrstu konstrukcija, originalno arhitektonsko rešenje i brojne tehnološke inovacije u izvođenju. 

Hala 2 sa rasponima od 48 m i debljine AB ploče u vrhu kupole od 9 cm, zahtevala je kompleksnu primenu prednaprezanja ljuski u ivičnim zonama. 

Hala 3 (hala teške industrije) je oblika sfere prečnika 100 metara, presečena sa dve vertikalne ravni na razmaku od 48 m. Ljuska je ukleštena u ivične nosače, gde u jednom pravcu sile prihvataju kosi stubovi i prenose do tla, dok su u drugom pravcu postavljeni vertikalni stubovi ispod lučnog ivičnog nosača. Bilo je neophodno izvršiti prednaprezanje ljuske u zonama oslanjanja na ivične nosače. Ivični elementi predstavljaju statički sistem kontinualnih nosača preko 9 polja u podužnom pravcu, i kontinualnih nosača preko 8 polja u poprečnom pravcu. Izgradnja Hale 3 zahtevala je formiranje čeličnih zatega u ploči za prijem horizontalnih sila u osloncima naspramnih kosih stubova na tlu. 

Fundiranje hala predstavljalo je veliki problem zbog loših geomehaničkih karakteristika tla. Primenom hidrauličnih presa vršene su korekcije usled neravnomernog sleganja oslonaca.

Konstruktivna rešenja hala 2 i 3 BS imaju značaj svetskih razmera. Njima su unapređena dotadašnja saznanja o graničnim vrednostima izbočavanja ljuski i dokazano je da se njihova sigurnost prednaprezanjem bar udvostručuje.

Pored inovativnosti u konceptu dvostruko zakrivljenih formi, konstrukcije ovih hala doprinose razvoju potpuno novog konstruktivno-tehnološkog sistema građenja. Prethodno naprezanje kablovskim prostornim krivim snopovima je ovde primenjeno među prvima u svetu.

Institut IMS redovno prati stanje objekata Beogradskog sajma i pruža kontinuiranu stručnu podršku. 

Beogradski sajam jedna je od najznačajnijih i najuspešnijih sajamskih institucija u jugoistočnoj Evropi. Tokom svoje veoma duge istorije ugostio je više od 60 miliona posetilaca, organizovao više od 3.000 nacionalnih i međunarodnih sajmova sa preko 500.000 izlagača iz 180 država. 

Svojim uspešnim radom obeležio je ceo jedan vek kao ključna spona srpske privrede sa svetom. Beogradski sajam je decenijama član uglednih međunarodnih asocijacija UFI – The Global Association of the Exibition lndustry, CEFA (Central European Fair Alliance) i OICA (Organisation Internationale des Con­structeurs d’Automobiles). 

Misija Beogradskog sajma je uvek okrenuta budućnosti, a u njegove temelje ugrađen je ogroman entuzijazam čitavih generacija stvaralaca i korisnika.

Rezervacije će biti moguće od 27. maja 2024.

Mesta -

Raspoloživih: 0 Rezervisanih: 70 Potvrdjenih: 0

Popunite formu ispod da rezervišete mesto

Sva mesta su popunjena!

Rezervacije više nisu moguće za ovaj datum.


You May Also Like…

Pin It on Pinterest